• Bezoekers dienen te allen tijde te luisteren naar Bestuur, Sooscommissie en de beveiliging.
 • Bestuur en de Sooscommissie heeft te allen tijde het recht om iemand de toegang te ontzeggen.
 • Elke vorm van geweld wordt niet getolereerd.
 • Elke vorm van discriminatie wordt niet getolereerd.
 • U kunt Sociëteit ‘De Dop’ enkel via de achterdeur betreden en verlaten.
 • Fietsen dienen niet in de straat achter de Sociëteit geplaatst te worden.
 • Glaswerk, blikjes e.d.: Glazen, bekers, blikjes e.d. mogen niet naar buiten de Sociëteit worden genomen. Uw eigen glazen, flessen, blikjes e.d. mogen ook niet van elders naar binnen de Sociëteit worden gebracht. Deze zullen ingenomen worden.
 • Drank en etenswaren: Het is niet toegestaan om zelf drank en etenswaren mee naar de sociëteit te nemen. Tenzij vooraf nader overeengekomen met het Bestuur.
 • Wapens: Het in bezig hebben / dragen van enigerlei wapentuig is ten strengste verboden. Ook een groot zakmes wordt als wapentuig aangemerkt. Bij overtreding van deze regel wordt aangifte gedaan bij de politie.
 • Verdovende middelen: Het nuttigen, gebruiken, meenemen of verhandelen van verdovende middelen, in welke vorm dan ook, wordt niet toegestaan. Bij overtreding van deze regel wordt aangifte gedaan bij de politie.
 • Schade: Het is verboden eigendommen van de Vereniging mee te nemen buiten het gebouw. Indien een eigendom van de Vereniging beschadigd raakt dan wel vernield wordt heeft het Bestuur het recht de kosten te verhalen op de dader en aangifte te doen bij de politie. 
 • Toegang overige ruimten: Het is verboden om, tijdens openingstijden van de sociëteit, zonder toestemming zich te bevinden buiten de sociëteit. Deze regel is niet van toepassing op bestuurders en de soosscommissie.
 • Camera’s: In en rondom de Sociëteit hangen camera’s, bij betreding stemt u toe met het maken van opnames. Bij calamiteiten kunnen deze opnames als ondersteunend materiaal getoond worden aan politie en justitie.
 • Brandveiligheid: Het is verboden (nood-) uitgangen te blokkeren of buiten calamiteiten om te gebruiken. Bij een calamiteit dient u de aanwijzingen van het bestuur op te volgen.
 • Ongewenste intimiteiten: Ongewenste intimiteiten, racisme en discriminatie, evenals agressie worden niet getolereerd.
 • Overtreding van de huis- en gedragsregels: Het bestuur ziet toe op de huis- en gedragsregels. Bij overtreding hiervan wordt u door het Bestuur gesanctioneerd volgens het Sanctiereglement. Constatering van strafbare feiten wordt te allen tijde bij de politie gemeld.
 • Huis- en gedragsregels: De Huis- en gedragsregels zijn een interne zaak van Studentenvereniging Aqua ad Vinum. Deze regels kunnen dan ook enkel en alleen door de Algemene Leden Vergadering aangepast worden.